รายงานการเงินและบัญชี

กุมภาพันธ์ 11 2019

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค๊ป ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

ประกาศซื้อรถเลขที่1/2562

มกราคม 17 2019

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ (๒๕๖๑)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน […]

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองเขวา – หนองตาล) บ้านหนองเขวา หมู่ ๕

ประกาศหมู่5

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (มาลี ซอย ๓) บ้านซิน หมู่ ๒

ประกาศหมู่2

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลตาปู่-ศาลาประชาคม SML) บ้านหนองบัว หมู่ 8

ประกาศหมุ่8

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนสายสี่แยกพัฒนา ซอย ๖) บ้านกระพี้ หมู่ ๖

ประกาศหมู่6

ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนสายหย่อมใหญ่ ซอย ๙ ) บ้านหนองราง หมู่ที่ ๔

ประกาศผลผู้ชนะหมุ่4

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองพิมาน ซอย ๒)บ้านค้างพลูกลางหมู่ที่ ๑๐

ประกาศหมู่10